WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Zakup sprzętu na refundację 2020
2019-10-09 09:29:44

Warunki udziału w projektach zakup sprzętu oraz zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej:

 

  1.  Zakup sprzętu.

Z projektu mogą skorzystać pszczelarze, producenci produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich pod warunkiem, że inwestycja w ramach „Zakupu  sprzętu pszczelarskiego” nie będzie wspierana w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premie dla młodych rolników”, „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” oraz „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.

Refundacji  podlegać będą wyłącznie koszty netto poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

- miodarek,

- odstojników,

- dekrystalizatorów,

- stołów do odsklepiania plastrów,

- suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

- topiarek do wosku,

- urządzeń do kremowania miodu,

- refraktometrów,

- wózków ręcznych do transportu uli,

- wialni do pyłku,

- uli lub ich elementów,

- poławiaczy pyłku,

- sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu odbiorcy końcowemu w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 60% ceny netto zakupu, przy założeniu 70 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 12 000 zł.

Wniosek sprzet pszczelarski

  1.  Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

Z projektu mogą skorzystać  pszczelarze, producenci produktów pszczelich – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie) na zakup:

  •   dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich:

­ przyczep (lawet) do przewozu uli,

­ wag pasiecznych,

­ urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;

  •   dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich:

­ przyczep (lawet) do przewozu uli,

­ wag pasiecznych,

­ urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;

­ ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku
i rozładunku uli.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022) łącznie nie przekroczy:

  •  70 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 
    12 000 zł - w przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli (dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich),
  •  100 zł w przeliczeniu na jeden  pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 30 000 zł - w przypadku zakupu wszystkich rodzajów urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich).

 Wniosek urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej

UWAGA:

W przypadku wykrycia, że dany odbiorca końcowy korzysta z pomocy w ramach kilku podmiotów uprawnionych, KOWR nie uzna dla niego refundacji wnioskowanych przez te podmioty oraz zostanie on wykluczony z udziału w mechanizmie na okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dany projekt był realizowany (zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013) !!!!

Warunki udziału w projektach

 

 

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz