WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Powrót do strony koła terenowego
Walne Zebranie
2016-02-10 08:51:02

Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy                                                                                Chyżne dnia 04.02.2016 r.

z/s w Chyżnem

Chyżne 281

34-481 Chyżne

Kolega / koleżanka: Członkowie Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy

 

                Działając na podstawie §15 Statutu Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy, Zarząd Zrzeszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na dzień 21 lutego 2016 roku
na godz. 10:00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Krasińskiego 1 w Nowym Targu. W przypadku braku wymaganej frekwencji Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 1030.

Proponowany porządek zebrania.

1)       Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków.

2)       Wybory Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3)       Uchwalenie Regulaminu obrad.

4)       Przyjęcie Porządku obrad.

5)       Wybory Komisji

- mandatowo-skrutacyjnej

- wyborczej

- wnioskowej (wniosków i uchwał)

6) Sprawozdania.

- Zarządu Zrzeszenia

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu Koleżeńskiego

7) Dyskusja nad sprawozdaniami.

8)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

9)       Rozpatrzenie uchwał.

- zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

- udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015

- uchwalenie planu finansowego i gospodarczego na rok 2016.

- uchwalenie programu   działania Zrzeszenia na lata 2016-2019

10)   Zgłoszenie kandydatów na prezesa Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy oraz przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.

11)   Zgłoszenie kandydatów do organów Zrzeszenia (do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, na Delegatów na Walny Zjazd WZP).

12) Wybory

- Członków Zarządu Zrzeszenia

- Członków Komisji Rewizyjnej

- Członków Sądu Koleżeńskiego

- Delegatów na Walny Zjazd Delegatów WZP w Krakowie

13) Przerwa

14) Ukonstytuowanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

15) Wnioski dla delegatów na Walny Zjazd Delegatów WZP

16) Rozpatrzenie wniosku kolegi Andrzeja Pajerskiego o nadanie statusu członka seniora.

17) Zakończenie Zebrania.

 

         Za Zarząd.

Prezes Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy

       Jan Świdroń

Przejdź do wszystkich aktualności

Powrót do strony koła terenowego
Otworz