Zjazd delegatów

Walny Zjazd Delegatów w osobach jeden delegat na każdych rozpoczętych 20 członków tj. w aktualnej kadencji 134 Delegatów.
Zjazdy zwołuje Zarząd WZP w tym:
 • zwyczajne sprawozdawcze - w marcu każdego roku,
 • sprawozdawczo - wyborcze - w marcu co 4 lata,
 • nadzwyczajne - według potrzeb do rozpatrzenia spraw pilnych zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu.

Władze związku 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie

Prezes: Wojciech Spisak

Wiceprezes: Zofia Piechowicz, Jan Ślósarz

Sekretarz: Bogusław Latawiec

Skarbnik: Stefan Klimek

Członek Zarządu: Tomasz Miszczyk

Członek Zarządu: Tadeusz Dragon

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Adam Dudek

Zastępca przewodniczącego: Iwona Poleszak Kuzdro

Sekretarz: Jarosław Uzar

Członkowie: Maciej Kazanowski, Paweł Stoczyński

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Kazimierz Marszałek

Zatępca przewodniczącego: Waldemar Grzelak

Sekretarz: Grzegorz Cera

Członkowie: Leonard Mazur, Bogdan Misiniec

Na 25 marca 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie zwołał zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Delegatów WZP. Uczestniczyło w nim 121 delegatów wszystkich kół i zrzeszeń Związku.

Po wyborze Prezydium Zjazdu (przewodniczącym wybrano kol. Jana Świdronia, zastępcą kol. Elżbietę Kapuścińską oraz sekretarza Zofię Piechowicz) wybrano komisje zjazdowe.

W pierwszej części przedstawiono sprawozdanie z działalność za ostatni rok oraz za całą ostatnia kadencję, informację w wykonania planu finansowego za 2016 rok oraz sprawozdanie Komisji Hodowlanej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

W drugiej części przystąpiono do wybory nowych władz związku. Delegaci zgłosili trzech kandydatów na prezesa związku:

 • Wojciecha Góreckiego – delegata Zrzeszenia Pszczelarzy Barć z Krzeszowic (zgłoszony przez kol. Bogusława Latawca),
 • Przemysława Szeligę –prezesa Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich (zgłoszony przez kol. Jana Slósarza),
 • Wojciecha Spisaka – delegata koła Brzeźnica, prezesa Koła Brzeźnica-Spytkowice (zgłoszony przez kol. Edwarda Majchrowskiego),

Kandydaci w krótkich wystąpieniach przedstawili swoje programy. Kol Wojciech Górecki po przedstawieniu swojego programu na koniec prezentacji zrezygnował z kandydowania prosząc delegatów o poparcie kandydatury Wojciecha Spisaka. W wyniku tajnego głosowania kandydaci uzyskali następujące wyniki:

 • Wojciech Spisak77 głosów
 • Przemysław Szeliga43 głosy.

Prezesem Związku na kadencję 2017-2021 został wybrany Wojciech Spisak.

Nowy Prezes podziękował za wybór i przedstawił kandydatury do Zarządu. Dodatkowo delegaci zgłosili dwie inne kandydatury. Z pośród 8 kandydatów delegaci w tajnych wyborach wybrali 6 członków Zarządu

 • kol. Tadeusza Dragona (delegat koła Kamianna),
 • kol. Tomasza Dworaczyńskiego (delegat koła Kraków Stare Miasto),
 • kol. Wojciecha Góreckiego (delegat koła Krzeszowice)
 • kol. Jerzego Oczkowskiego (delegat koła Chrzanów),
 • kol. Krzysztofa Pająka (delegat koła Skawina),
 • kol. Zofie Piechowicz (delegat Koła Miechów),

Wszyscy w/w byli kandydatami zgłoszeni do Zarządu przez nowo wybranego prezesa.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • kol. Adama Dudka (delegat koła Limanowa) – Przewodniczący Komisji
 • kol. Mieczysława Grzybka (delegat Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Targu) – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • kol. Bogusława Latawca (delegat koła Krzeszowice)- sekretarz Komisji
 • kol. Stanisława Babińskiego (delegat koła Kalwaria Zebrzydowska) - członek Komisji
 • kol. Pawła Stoczyńskiego (delegat koła Kraków – Nowa Huta) – członek komisji.

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 • kol. Józefa Bukowskiego (delegat koła Nowy Targ), – Przewodniczącego Sądu,
 • kol. Stefana Sośnierza (delegat koła Olkusz)
 • kol. Leonarda Mazura (delegat Koła Miechów),
 • kol. Sławomira Podgórskiego (delegat Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich)
 • kol. Kazimierza Marszałka (delegat koła Krzeszowice).

Na 1 posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się :

 • Wojciech Górecki – Wiceprezes
 • Zofia Piechowicz – Sekretarz
 • Tomasz Dworaczyński – Skarbnik
 • Tadeusz Dragon – Członek,
 • Jerzy Oczkowski – Członek,
 • Krzysztof Pająk - Członek