Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wzp-krakow.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient/Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konto Klienta/Nabywcy – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wzp-krakow.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.wzp-krakow.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, przy ul. Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków NIP: 676-10-53-409 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. STRONY TRANSAKCJI:

 1. www.sklep.wzp-krakow.pl właściciel Firmy WZP Kraków Sklepu Internetowego www.wzp-krakow.pl jest firma Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, przy ul. Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków NIP: 676-10-53-409,
 2. Strona dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym Firmy WZP Kraków, zwana dalej Klientem/Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

III. OFERTA SKLEPU:

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu Internetowego sklep.wzp-krakow.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych. 

IV. ZAMAWIANIE TOWARÓW:

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostka organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień w Firmie Pszczółka odbywa się poprzez:
  • witrynę sklep.wzp-krakow.pl
  • kontakt telefoniczny pod numerami podanymi na stronie sklepu sklep.wzp-krakow.pl,
  • przesłanie zamówienia e-mailem zawierającego dane zamówionego towaru na adres podany na stronie sklepu www.sklep.wzp-krakow.pl
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę WZP danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. 

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po złożeniu zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu potwierdzenia jego realizacji.
 2. Czas realizacji może wynieść  do pięciu dni roboczych. Wyjątek stanowią zamówienia towaru na wymiar, termin ustalany jest wtedy indywidualnie, nabywca zostanie o tym poinformowany.
 3. Do każdego zakupu dołączany jest rachunek.
 4. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 5. Zamówienia można składać przez całą dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, będą rozpatrywane w dniu następnym, a złożone w dni wolne od pracy – w pierwszym dniu roboczym.
 6. Sprzedający pracuje od poniedziałku do piątku od 10 do 17.
 7. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy lub e-mailem na adres sklep.wzp-krakow.pl
 8. Aby złożyć zamówienie poprzez formularz zamówieniowy, koniecznym jest rejestracja przez Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego.
 9. Celem rejestracji Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tj. m. in. zmierzających do obejścia/naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen. W przypadku zmiany cen produktów lub ich braku w magazynie Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny lub nowego terminu realizacji, zamówienie nie będzie realizowane.
 14. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
  • wybrać produkt,
  • dodać wybrany produkt do koszyka,
  • wejść do koszyka
  • zalogować się, a jeżeli są to pierwsze zakupy w sklepie Sprzedającego dokonać rejestracji,
  • sprawdzić prawidłowość zamówienia w podsumowaniu,
  • zaakceptować zmówienie.

VI. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA:

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający wystawia faktury VAT.
 3. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą i w ramach jej prowadzenia dokonujący zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego za pomocą formularza Produkty oświadcza, iż upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje sie do odesłania na adres Sprzedającego kopii faktury VAT opatrzonej pieczęcią i podpisem.
 4. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Zamawiającym. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.


VII. FORMY PŁATNOŚCI DLA KLIENTÓW Z  POLSKI

 1. Ceny zależą od wagi
 2. Dane do przelewu:
  • Nazwa firmy:  
  • Adres firmy:
  • Nr. konta bankowego: 

VIII. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Towar wysyłamy:
  • Poczta Polska lub Kurier
  • odbiór osobisty możliwy w siedzibie Firmy,
  • dostawa na terenie całej Polski,
  • czas dostawy na terenie Polski od dnia wysyłki wynosi 24 – 48 godzin, wykluczając weekendy oraz okres przed świąteczny.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. 

IX. ZWROT I REKLAMACJA

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami Firmy WZP Krakow.
 2. Zwrot
  • W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie towaru, należy o tym fakcie powiadomić sprzedającego  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  • Zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania.
  • Zakupiony produkt  można zwrócić w ciągu 10 dni od momentu zakupu bez podawania przyczyny. Zwrotowi podlegają wyłącznie standardowe produkty, bez zmian na życzenie klienta. Zwracamy wówczas Państwu wyłącznie koszt zakupionego przedmiotu. Przesyłki za pobraniem pocztowym nie są odbierane!
 3. W przypadku składania reklamacji, lub dokonania zwrotu nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej.
  • zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania,
  • towar musi zawierać oryginalne opakowanie,
  • dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu,
  • Kupujący musi dołączyć dowód zakupu (paragon),
  • w przypadku zwracania przedmiotu, klient dokonuje wysyłki na własny koszt,
 4. Reklamacja
  • do produktu musi być dostarczony opis uszkodzeń. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji,
  • sprzedający ma prawo zażądać od Nabywcy dokumentu zakupu jakim jest paragon,
  • klient wysyła produkt do sprzedającego na własny koszt, po naprawie zostanie odesłany na koszt firmy WZP Kraków.
 5. Wymiana towaru: Przy wymianie towaru koszt transportu w obie strony pokrywa kupujący.
 6. Reklamacje.
  • Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Doręczyciela, w chwili jej dostarczenia, oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego, w przypadku jej uszkodzeń i odmowy przyjęcia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
  • Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności Dostarczyciela. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie, wraz z Dostarczycielem, protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Dostarczyciela oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Uszkodzenia gwarancyjne należy ponadto zgłaszać telefonicznie.
  • Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacji.
 4. Wszystkie Modele , opis oraz zdjęcia w niej wykorzystane są naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części, jest prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost. Dz.U 94 nr 43, poz.170 zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
 5. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.sklep.wzp-krakow.pl.