WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

O nas


WŁADZE ZWIĄZKU:

Walny Zjazd Delegatów w osobach jeden delegat na każdych rozpoczętych 20 członków tj. w aktualnej kadencji 134 Delegatów.

Zjazdy zwołuje Zarząd WZP w tym:

 • zwyczajne sprawozdawcze - w marcu każdego roku,
 • sprawozdawczo - wyborcze - w marcu co 4 lata,
 • nadzwyczajne - według potrzeb do rozpatrzenia spraw pilnych zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu.

 


 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie

 • Prezes: Wojciech Spisak
 • Wiceprezes: Wojciech Górecki
 • Sekretarz: Zofia Piechowicz
 • Skarbnik: Dworaczyński Tomasz
 • Członek Zarządu: Pająk Krzysztof
 • Członek Zarządu: Dragon Tadeusz
 • Członek Zarządu: Oczkowski Jerzy

 

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Adam Dudek
 • Zastępca przewodniczącego: Mieczysław Grzybek
 • Sekretarz: Bogusław Latawiec
 • Członkowie: Stanisław BabińskiPaweł Stoczyński

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący: Leonard Mazur
 • Zatępca przewodniczącego: Stefan Sośnierz
 • Sekretarz: Stefan Klimek
 • Członkowie: Sławomir PodgórskiKarzimierz Marszałek

 


 

Na 25 marca 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie zwołał zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Delegatów WZP. Uczestniczyło w nim 121 delegatów wszystkich kół i zrzeszeń Związku.

Po wyborze Prezydium Zjazdu (przewodniczącym wybrano kol. Jana Świdronia, zastępcą kol. Elżbietę Kapuścińską oraz sekretarza Zofię Piechowicz) wybrano komisje zjazdowe.

W pierwszej części przedstawiono sprawozdanie z działalność za ostatni rok oraz za całą ostatnia kadencję, informację w wykonania planu finansowego za 2016 rok oraz sprawozdanie Komisji Hodowlanej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

W drugiej części przystąpiono do wybory nowych władz związku. Delegaci zgłosili trzech kandydatów na prezesa związku:

 • Wojciecha Góreckiego – delegata Zrzeszenia Pszczelarzy Barć z Krzeszowic (zgłoszony przez kol. Bogusława Latawca),
 • Przemysława Szeligę –prezesa Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich (zgłoszony przez kol. Jana Slósarza),
 • Wojciecha Spisaka – delegata koła Brzeźnica, prezesa Koła Brzeźnica-Spytkowice (zgłoszony przez kol. Edwarda Majchrowskiego),

Kandydaci w krótkich wystąpieniach przedstawili swoje programy. Kol Wojciech Górecki po przedstawieniu swojego programu na koniec prezentacji zrezygnował z kandydowania prosząc delegatów o poparcie kandydatury Wojciecha Spisaka. W wyniku tajnego głosowania kandydaci uzyskali następujące wyniki:

 • Wojciech Spisak – 77 głosów
 • Przemysław Szeliga – 43 głosy.

Prezesem Związku na kadencję 2017-2021 został wybrany Wojciech Spisak.

Nowy Prezes podziękował za wybór i przedstawił kandydatury do Zarządu. Dodatkowo delegaci zgłosili dwie inne kandydatury. Z pośród 8 kandydatów delegaci w tajnych wyborach wybrali 6 członków Zarządu

 • kol. Tadeusza Dragona  (delegat koła Kamianna),
 • kol. Tomasza Dworaczyńskiego (delegat koła Kraków Stare Miasto),
 • kol. Wojciecha Góreckiego (delegat koła Krzeszowice)
 • kol. Jerzego Oczkowskiego (delegat koła Chrzanów),
 • kol. Krzysztofa Pająka (delegat koła Skawina),
 • kol. Zofie Piechowicz (delegat Koła Miechów),

Wszyscy w/w byli kandydatami zgłoszeni do Zarządu przez nowo wybranego prezesa.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • kol. Adama Dudka (delegat koła Limanowa) – Przewodniczący Komisji
 • kol. Mieczysława Grzybka (delegat Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Targu) – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • kol. Bogusława Latawca (delegat koła Krzeszowice)- sekretarz Komisji
 • kol. Stanisława Babińskiego (delegat koła Kalwaria Zebrzydowska) - członek Komisji
 • kol. Pawła Stoczyńskiego (delegat koła Kraków – Nowa Huta) – członek komisji.

 

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 • kol. Józefa Bukowskiego (delegat koła Nowy Targ),  – Przewodniczącego Sądu,
 • kol. Stefana Sośnierza (delegat koła Olkusz)
 • kol. Leonarda Mazura (delegat Koła Miechów),
 • kol. Sławomira Podgórskiego (delegat Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich)
 • kol. Kazimierza Marszałka (delegat koła Krzeszowice).

  

Na I posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się :

 • Wojciech Górecki – Wiceprezes
 • Zofia Piechowicz – Sekretarz
 • Tomasz Dworaczyński – Skarbnik
 • Tadeusz Dragon – Członek,
 • Jerzy Oczkowski – Członek,
 • Krzysztof Pająk - Członek