Aktualności

Zapytanie ofertowe

Blurred, close up view on a document being filled by someones hand with a pen
 1.  Zamawiający :

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie pl. Szczepański 8 31-011 Kraków

Tel. 124227945, 519141115 NIP 6761053409

 1.  Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego :

Zakup i dostawa syropu do podkarmiania pszczół

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: dostawa wraz z transportem  syropu do karmienia zimowego pszczół, w opakowaniach 14 lub 15 kg, dostawa kompletnych palet we wskazane miejsca, szacunkowa ilość zamówienia 250 000 kg. 

Termin realizacji zamówienia do 30.08.2022.

 1.  Informacje o procedurze zapytania ofertowego :

a) Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b) Głównym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za kg z dostawą.

c) Podana w ofercie cena ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, czyli musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszy jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

d) Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 60 dni.

e) Ofertę  do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć w terminie do dnia 25 czerwca 2022 do godz. 10.00 w formie elektronicznej  na adres:biuro@wzp-krakow.pl

f) Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

g) Niniejsze zapytanie  opublikowane zostało  na  stronie  internetowej Zamawiającego www.wzp-krakow.pl

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji terminu realizacji zamówienia
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

i) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

j) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

l) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Gajda-Wypasek od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 12.00 pod numerem tel. 519141115 lub pod adresem biuro@wzp-krakow.pl

5. Informacje na temat ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie
 •  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą maila: biuro@wzp-krakow.pl
 •  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z prowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego postępowania
 •  odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
 •  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 •  obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu
 •  w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 •  Posiadają  Państwo

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 •  nie przysługuje Państwu

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.