Aktualności

Sprawozdanie za 2013rok

Blurred, close up view on a document being filled by someones hand with a pen

S P R A W O Z D A N I E

   Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie z działalności w 2013 roku.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie zrzeszał na dzień 31.12.2013 roku 1932 członków, którzy posiadali 36537 pszczelich rodzin. W porównaniu do poprzedniego roku liczba członków wzrosła o 107 osób, natomiast pszczelich rodzin przybyło o 1870 pni.

W tym okresie zmarło 18 członków.

W strukturze organizacyjnej Związku przybyło Koło Pszczelarzy w Jabłonce, tak więc liczba ogniw podstawowych wyniosła 3 Zrzeszenia oraz 42 Koła Pszczelarzy tj. razem 45 jednostek organizacyjnych.

Wielkość Zrzeszeń i Kół pszczelarzy, a także wielkość gospodarstw pasiecznych oraz przekrój wiekowy członków nie uległy istotnym zmianom.

   W 2013 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kapelana diecezjalnego pszczelarzy, a mianowicie ks. Kolarskiego który przeszedł na emeryturę zastąpił decyzją J.E. ks. Kard. Dziwisza- ks. mgr Jan Urbański. Ogółem z księżmi kapelanami współpracowało 9 Zrzeszeń i Kół pszczelarzy.

   W roku sprawozdawczym Zarząd WZP Kraków nadał sztandary dla: Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, Kół pszczelarzy Kamianna i Babice. Wobec powyższego sztandary organizacyjne posiadają 22 ogniwa Związku.

   W omawianym okresie  za działalność związkową oraz zasługi dla pszczelarstwa polskiego wyróżniono: „Statuetą Pomnika  ks. dr Jana Dzierżona”- 1 osoba; Medalem ks. dr Dzierżona 7; „Złotymi Odznakami PZP 19 członków; Srebrnymi Odznakami PZP 22; Brązowymi Odznakami PZP 26;  Dyplomami Zarządu PZP – 2 osoby; Dyplomami Uznania WZP- 17 osób; nagrodą pieniężną -1 osobę; nagrodami rzeczowymi 6 osób.

    Działalnością Związku kierowały Organa wybrane na Walnym Zjeździe w niezmienionym składzie.

Zarząd WZP w okresie sprawozdawczym odbył 6 posiedzeń w tym jedno wspólnie z Komisją Rewizyjną, podejmując 38 decyzji w formie Uchwał. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu wynosiła przeważnie 100% w obradach uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Uchwały podejmowane były zgodnie ze statutowymi kompetencjami, oraz w sposób demokratyczny. Członkowie Zarządu wykonywali zadania wynikające z Regulaminu Pracy Zarządu oraz rocznego planu pracy.

Prace Zarządu kontrolowała Komisja Rewizyjna nie wnosząc ważniejszych zastrzeżeń. W omawianym okresie nie było też skarg na działalność Zarządu, natomiast uwagi dotyczące pracy Biura WZP rozpatrywano bieżąco.

   Z posiadanego rozpoznania wynika, że nastroje członków Związku w 2013 były dobre, wzajemne relacje przyjazne, bez konfliktów i nieporozumień wymagających interwencji.

Na powyższe wpływ miały między innymi następujące czynniki: bardzo dobre efekty realizowanych na rzecz członków zadań w tym w ramach projektów wsparcia  pszczelarstwa o czym dalej, zakres i rozmiar wykonywanych przedsięwzięć przez Zarząd i Biuro WZP oraz Zarządy Zrzeszeń i Kół pszczelarzy, jawność w działaniu, przestrzeganie demokratycznych zasad organizacyjnych, utrzymujący się dobry klimat społeczny wokół pszczelarstwa, ale także satysfakcjonujące zbiory miodu.

W tym miejscu dla porządku i potomnych odnotować należy, średnią wydajność 15 kg od pszczelej rodziny, a w rejonach spadziowych  zbiory te dochodziły do ok. 50 kg/pień, natomiast w powiatach proszowickim, bocheńskim, brzeskim, olkuskim oscylowały ok. 5 kg/rodzina.

W omawianym okresie utrzymywał się popyt na produkty pszczele, w tym coraz większym zainteresowaniem klientów cieszył się pyłek kwiatowy oraz propolis. Ceny miodów były na stabilnym poziomie wynoszącym przeciętnie 20-25 zł za kilogram wielokwiatu w detalu i 25-30 zł/kg spadzi iglastej.  W skupie ceny miodu były o ok. 5 zł niższe. Problemem narastającym z każdym rokiem jest tzw. „dzika” sprzedaż miodu w rejonach turystycznych przez handlarzy, którzy zaopatrują się w tanie często zafałszowane miody głownie słowackie. Sygnalizowanie powyższego procederu inspekcji weterynaryjnej nie wzbudziło większego zainteresowania. Godnym podkreślenia jest natomiast brak jakichkolwiek sygnałów o niskiej jakości czy wręcz fałszowaniu miodów przez pszczelarzy małopolskich.

W działalności statutowej WZP ważne choć może nie wystarczające miejsce zajmuje od lat monitorowanie zdrowotności pszczół prowadzone w oparciu o informacje przekazywane przez poszczególne  ogniwa jak i pszczelarzy indywidualnych. Analiza sytuacji w tym zakresie wskazuje na znaczące upadki  pszczelich rodzin głownie jesienią i po zimowli każdego roku. Straty po zimowli 2012/2013 wyniosły średnio 21,3% (na podstawie informacji z 35 Kół) tj. ok. 6000 pszczelich rodzin. Sytuacja w Zrzeszeniach i Kołach była następująca: ubytki do 10 % odnotowało 8 Kół; 11-20% 12 Kół ; 21-30- 11 Kół, ponad 30% -5 Kół, a w Kołach : Wieliczka i Chrzanów straty wyniosły 40% natomiast w: Wiśniowej 1% ; Żarnówce 2%; Kamiannej 5% i Nowym Targu 8%.

Straty są co roku odbudowywane odkładami, których w 2013 roku rozprowadzono 1914 szt. w cenie po 80 zł, ponadto pszczelarze sami rozmnożyli pszczele rodziny (sezon był rojliwy) jak również do Związku przystąpili nowi pasiecznicy. W wyniku powyższego ilość pszczelich rodzin na koniec 2013ku była wyższa o 1870 pnie niż  rok wcześniej co można by interpretować, że problemu ginięcia pszczół nie ma. Jednakże zaniepokojenie oraz czujność wobec zagrożeń budzić musi owe ok. 6000 spadniętych pszczelich rodzin, jeśli przyjąć że liczba ta jest prawdziwa. Wyjaśnienia wymaga także występujące zróżnicowanie ubytku pszczelich rodzin tj. wynoszące w części Kół ok. 10%, zaś w innych sięgające 40%. Problemu niestety nie da się rozwiązać w drodze jedynie analizy danych statystycznych, konieczne byłoby badanie przyczyn strat. W tym zakresie Zarząd WZP nie jest w stanie w pełni sprostać zadaniu. Wstępnie na podstawnie wywiadów z poszkodowanymi, Komisja Hodowlana przyjęła, za najbardziej prawdopodobne przyczyny strat: błędy pszczelarzy w tym głownie niedostateczne ograniczanie warozy, złe przygotowanie rodzin do zimowli, zbyt obszerne ułożenie gniazd zimowych, późne pożytki np. z nawłoci. Oznacza to potrzebę kontynuowania akcji oświatowych  w tym szkoleń na zebraniach członków a szczególnie w Kołach o największych stratach.

Przyczynami ginięcia pszczół są tez niewątpliwie inne choroby pszczele jak: zgnilec złośliwy, kiślica, nosema Apis i prawdopodobnie cerana, grzybica, choroby wirusowe. Ich występowania z różnym nasileniem możemy się jedynie domyślać wobec braku rzetelnych badań przesiewowych jak i zlecanych przez pszczelarzy.

Wyjątek stanowi zgnilec złośliwy zwalczany z urzędu w związku z czym co roku rejestrowanych jest kilkanaście ognisk – w 2013 roku na terenie małopolski urzędowo potwierdzono 12 przypadków wystąpienia tej choroby, co wydaje się być cyfrą zaniżoną.

W zakresie monitoringu stanu zdrowotności pasiek dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie pomocników powiatowych lekarzy weterynarii którzy zajęliby się planowo tym problemem. Inicjatywa w tym zakresie należy do PZP.

W zakresie zagrożeń ginięcia pszczół ujawniają się w niektórych rejonach  doraźne przypadki strat podczas oprysków rolniczych. W sezonie 2013 roku WZP odnotowało 9 zdarzeń podtruć pszczół środkami ochrony roślin w Kołach: Nowe Brzesko, Skała, Igołomia- Wawrzeńczyce, Proszowice. W dochodzeniu roszczeń przez poszkodowanych problemem było uzyskanie urzędowego potwierdzenia zdarzenia oraz  wdrożenie procedur opisanych w Kodeksie dobrej praktyki. W szczególności nie było komu powoływać komisji do sporządzenia protokołów i pobrania próbek osypu. Problemy o których mowa występują co prawda rzadko ale wymagają unormowania procedur- inicjatywę w tym zakresie winien pilnie wykazać Zarząd PZP.

   Zarząd WZP działając w określonych warunkach, mając na względzie zarówno potrzeby jak i możliwości organizacyjne koncentrował aktywność w szczególności na:

  1. Pozyskaniu oraz wykorzystaniu środków finansowych w ramach projektów wsparcia pszczelarstwa ARR.
  2. Oświacie pszczelarskiej.
  3. Działalności gospodarczej.
  4. Promocji pszczół, pszczelarstwa, produktów pszczelich.
  5. Integracji członków wokół realizacji zadań statutowych.
  6. Finansach Związku.

W zakresie jak wyżej uzyskano między innymi następujące wyniki:

Ad.1. Zarząd WZP w październiku 2013 roku przedłożył szanownym członkom sprawozdanie z wykonania Umów podpisanych z ARR w ramach wsparcia niektórej działalności pszczelarskiej. W związku z powyższym celowym wydaje się powtórzenie jedynie najważniejszych danych a mianowicie.

1.1. Wartość podpisanych umów z ARR na wsparcie działalności pszczelarskiej członków WZP Kraków wyniosła 814897 zł.

Wykonanie = 924517 zł tj. o 109620 zł więcej niż przyznano co daje przekroczenie kwoty refundacji o 13,45%. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1.1.1. Szkolenie – kwota przyznana 50640 zł, wykonanie 73616 zł, tj. przekroczenie o 22976             czyli +45%.

1.1.2. Zakup leków kwota ARR 264999 zł, wykonanie 287283 zł; przekroczenie o 22384 zł tj.           +8%.

1.1.3. Zakup sprzętu – kwota ARR 289803 zł- wykonanie 211437 zł niedowykonanie 78365 zł; tj.-21%

1.1.4. Zakup przyczep – kwota ARR 34860 zł – wykonanie 19960 zł, czyli mniej o 14900       zł; tj. – 43%.

1.1.5. Zakup pszczół – kwota ARR 154695 zł, – wykonanie 299414 zł przekroczenie o 144719            zł; tj. + 96%.

1.1.6. Analiza jakości miodu – kwota ARR 20000 zł, wykonanie 16333 zł, niedowykonanie     – 3667zł tj. 18%.

Z przedstawionych danych wynika, że przekroczenie kwoty 814897 zł przyznanej przez ARR na wszystkie projekty nastąpiło w skutek zwiększonych wydatków w ramach projektu pszczoły o 144719 zł oraz projekcie „szkolenie” o 22976 zł. Pieniądze brakujące na wymienionych projektach w kwocie 167695 zł; Zarząd pokrył z przesunięć z projektów gdzie miało miejsce niedowykonanie oraz z wpłat beneficjentów na koszty jak i środków własnych WZP.

Realizacja projektów ARR w 2013 roku wpłynęła na wynik finansowy WZP. Z jednakże drugiej strony pszczelarze uzyskali dodatkowe refundowane odkłady i matki pszczele w ilościach nie osiągalnych gdzie indziej.

Środki jakie pozostały w dyspozycji Zarządu WZP  nie pozwolą w 2014 roku na aktywne wspieranie przedsięwzięć Zrzeszeń i Kół ale też nie stanowią zagrożenia dla działalności naszego Związku.

Zarząd WZP zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami członków opracował wnioski na realizację w 2014 roku projektów pomocowych wartości 1 472 872zł- wnioski zostały złożone w ARR.

Ad.2. Oświata pszczelarska jest jednym ze stałych priorytetów w działalności Zarządu WZP. Wynika to z faktu, iż hodowla pszczół jest bardzo wymagająca pod względem predyspozycji psycho- fizycznych, posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Mając powyższe na uwadze, ale także posiadane możliwości w 2013 roku kontynuowano dotychczasowe sprawdzone formy oświaty pszczelarskiej w tym:

2.1. Kurs pszczelarski zorganizowany w okresie luty- maj w Karniowicach, obejmujący 100 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godz. zajęć praktycznych- kurs ukończyło 66 osób.

2.2 Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach zorganizowana wspólnie z MODR dnia 24.01.2013 roku, uczestniczyło  371 osób. Jednocześnie w czasie Konferencji podsumowano kolejną edycję konkursu pasiek. W czasie Konferencji czynne było stoisko handlowe WZP z podstawowym sprzętem i środkami produkcji pasiecznej.

2.3. Powiatowe Konferencje Pszczelarskie odbyły się w okresie luty- maj 2013 r. w : Andrychowie, Chrzanowie, Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu, Myślenicach, Gorlicach, Limanowej, Wieliczce, Proszowicach, Kamiannej – uczestników ogółem 431 osób. W czasie Konferencji czynne było stoisko handlowe WZP z drobnym sprzętem i środkami produkcji pasiecznej- przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.

2.4. Prelekcje na zebraniach członków Zrzeszeń – Kół.

W programie działalności WZP w latach 2013-2016 jak i głównych kierunkach działania na 2013 r. zapisano odbywanie comiesięcznych zebrań członków Zrzeszeń i Kół pszczelarzy, gdzie jednym z punktów porządku dziennego winno być szkolenie w formie prelekcji, przypomnień prac pasiecznych na najbliższy miesiąc lub  zebrania w pasiece głównie w sezonie letnim. Niestety według posiadanej przez Zarząd WZP wiedzy, zebrania miesięczne w stałych terminach odbywają się w ok. połowie ogniw. Na zebraniach tych często prowadzone są prelekcje i porady, rzadziej zebrania w pasiece.  W pozostałych ogniwach zebrania odbywają się doraźnie, w okresie zbierania zamówień na sprzęt i leki, przyjmowania składek. W tej sytuacji trudno mówić o planowym szkoleniu podstawowym, na które jest duże zapotrzebowanie. Do Zarządu WZP napływały uwagi odnośnie braku szkoleń na zebraniach, gdzie często nadmiernie eksploatowana jest problematyka projektów wsparcia ARR lub działalności Zarządu WZP. Na niedostatki tej tak ważnej formy szkolenia pszczelarskiego wskazuje sporadyczne korzystanie z lektorów WZP, którzy w 2013roku przeprowadzili jedynie 3 prelekcje w Kołach. Zarząd WZP ocenia, że problematyka dobrego przygotowania zebrań członkowskich w tym szkoleń podstawowych jest w znaczniej części Zrzeszeń i Kół zaniedbana, nie przyciąga do uczestnictwa o czym świadczy frekwencja. Powyższe będzie przedmiotem specjalnego zainteresowania oraz troski Zarządu WZP Kraków.

Ad.3. W działalności handlowej 2013 roku sprzedano towary wartości 254400 zł wypracowując marżę  w kwocie 39694 zł. na powyższe  złożyła się sprzedaż sprzętu i środków produkcji pasiecznej dla pszczelarzy oraz towarów na stoiskach organizowanych podczas różnych imprez.

W poszczególnych asortymentach uzyskano następujące wyniki:

–      sprzedaż 30258 kg paszy dla pszczół tj. mniej niż w roku poprzednim o 55442 kg

–      sprzedaż 2618 kg węzy tj. mniej niż w 2012 roku o 1860 kg

–      sprzedaż drobnego sprzętu pszczelarskiego na kwotę 67000 zł tj. o 19000 zł więcej niż rok temu.

–      skupiono 1623,5 kg wosku tj. o 403,5 kg mniej niż w 2012 roku

–      zorganizowano 9 stoisk handlowych z miodami pitnymi, piwem miodowym, kosmetykami itp., uzyskując obrót 19779 zł.

W realizacji powyższych zadań na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca  we współorganizowaniu Konferencji powiatowych z miejscowymi ogniwami, a także pomoc  w wystawieniu stoisk handlowych w czym  wyróżniły się Zarządy następujących Kół; Krzeszowice, Nowy Targ, Miechów, Wieliczka. Ponadto Koła Pszczelarzy w: Mogilanach, Miechowie, Brzeźnicy- Spytkowicach, Tokarni zorganizowały zbiorowe zapotrzebowanie swoich członków w węzę i sprzęt pszczelarski przysparzając dochodów Związkowi. Niestety zdarzały się przypadki korzystania w zaopatrywaniu z usług firm obcych pomimo oferowania przez nie porównywalnych do WZP warunków. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń rysuje się jako podstawowa forma zaopatrzenia prawie 2000 rzeszy członków naszego Związku w ramach stoisk handlowych na powiatowych konferencjach pszczelarskich oraz zbiorowego zaopatrzenia zorganizowanego we współpracy poszczególnych Zarządów Kół z biurem WZP. W tym zakresie możliwe są różne warianty tejże współpracy.

Z przedstawionych danych wynika jasno, że wpływy z działalności gospodarczej stanowią znaczącą część rocznego budżetu Związku. Bez tej pozycji zbilansowanie kosztów wymagałoby dodatkowego podniesienia składek członkowskich oraz ograniczenie działalności. Szczegóły zawiera informacja z wykonania budżetu w 2013 roku stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego sprawozdania oraz „Sprawozdanie finansowe WZP Kraków za 2013 rok.” – do wglądu w biurze Związku oraz Prezydium Zjazdu.

Reasumując Zarząd WZP ponawia apel do członków Związku, Zarządów ogniw aby zaopatrywali się możliwie u siebie tj. w biurze naszego Związku.

Ad.4. Promocja pszczół, pszczelarstwa, produktów pszczelich- współpraca ze środowiskiem zewnętrznym Związku.

   Rok 2013 jak wspomniano na wstępie był kolejnym okresem bardzo dobrego klimatu społecznego dla pszczelarstwa. Powyższe przekładało się między innymi na życzliwe zainteresowanie wielu samorządów działalnością Kół pszczelarzy w tym świadczeniu konkretnej pomocy materialnej. Do najczęstszych form tejże pomocy należały między innymi: dopłata do paszy dla pszczół, dopłata do węzy, bezpłatne udostępnianie lokali na zebrania, oraz autokarów na wyjazdy pszczelarskie, dopłaty do wycieczek pszczelarskich, promowanie pszczelarstwa w lokalnej prasie itp.  Wśród wyróżniających się pod tym względem instytucji wymienić należy samorządy gmin: Wieliczka, Miechów, Kłaj, Kocmyrzów, Chrzanów, Alwernia, Libiąż, Kęty, Andrychów, Mogilany, Wiśniowa, Niepołomice.

Ponadto wzorem lat ubiegłych odbyły się w 2013 roku zorganizowane przez ogniwa związkowe we współpracy z samorządami ważne imprezy promujące pszczelarstwo a mianowicie: „Święto Misia Miodu i Bartników” w Poroninie, „Wielickie Miodobranie”, „Krakowskie Miodobranie” „Krowoderskie Miodobranie”, „Krzeszowickie Miodobranie”, „Piknik rodzinny „w Rabce, „Małopolski Festiwal Smaku” etap Nowy Targ i Miechów.

   Ciekawą i godną upowszechnienia formą promocji pszczelarstwa jest zapoczątkowana przed laty przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego olimpiada wiedzy o pszczołach przeprowadzana wśród młodzieży szkół średnich. Przedsięwzięcie to twórczo rozwinęła Powiatowa Rada Bartna w Chrzanowie we współpracy ze starostwem w ramach projektu Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja poszczególnych etapów obu olimpiad odbyła się na bardzo dobrym poziomie organizacyjno – merytorycznym pomysł godny do naśladowania w innych powiatach i docelowo z finałem wojewódzkim.

   W promocje pszczelarstwa i środowiska naturalnego ważny wkład wnieśli księża w tym kapelani Kół pszczelarzy, głoszący homilie podczas uroczystości ku czci św. Ambrożego – patrona pszczelarzy, mszy św. tzw. opłatkowych i innych.

   Zarząd WZP wspierał na ile było to możliwe działania ogniw na rzecz promocji pszczelarstwa oraz współpracy z poszczególnymi środowiskami. W szczególności firmowano przedsięwzięcia wymagające formy prawnej, oraz pomagano w zabezpieczeniu organizacyjno – technicznym. Zarząd WZP bezpośrednio współpracował z Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Rejonową Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Współpraca ta miał charakter doraźny i w konkretnych sprawach. Ponadto wiceprezes Szeliga dwukrotnie występował w programie TVP Kraków oraz jeden raz w programie radiowym. Pszczelarstwo było zauważane co jakiś czas w mediach lokalnych.

Ad.5. Doskonalenie demokratycznych form i metod zarządzania – integracja ogniw oraz członków WZP.

WZP Kraków jak wspomniano na wstępie to blisko 2000 członków, z których każdy posiada swoją osobowość i charakter ukształtowane genetycznie ale także społecznie w procesie wychowania, doświadczeń życiowych, oddziaływania środowisk, wyznawanego światopoglądu itd.

Obiektywnym uwarunkowaniem jest społeczna natura człowieka skazanego do życia w grupie, który to instynkt jakby zatraca wraz z dynamicznym rozwojem technicznym. Objawia się to w sposób zauważalny w społeczeństwach wysoce rozwiniętych osłabieniem więzi społecznych, indywidualizmem (wyścig szczurów) lekceważeniem opinii, racji, interesów innych, brakiem gotowości do poświęceń, społecznikostwa, nastawieniem wyłącznie do brania i korzystania bez dawania, znieczulicą ogólną itd., itp..

Zasygnalizowane procesy są wbrew istocie ludzkiej, są efektem ubocznym technizacji w postaci zaburzeń świadomości jednostek wśród których rośnie liczba tracących poczucie rzeczywistości, uważających się często za byty od nikogo niezależne, namaszczone darem nieomylności. Ten swoisty nowotwór tkanki społecznej rozwija się w skutek nie nadążania psychiki za techniką – terapia? Zahamowanie techniki?.

   Namiastkami terapii bezpiecznej i dostępnej w skali mikro jest działalność organizacji społecznych w tym i naszego Związku. W  zgodzie z naturą działamy w 45 grupach zrzeszonych w WZP na zasadzie federacji, a nasz Związek na podobnych zasadach przynależy do PZP. Łączy nas zamiłowanie do pszczół, przyrody, doskonalenie się w hodowli tychże owadów- możliwość wypełniania instynktu bycia w grupie, kontakty społeczne, satysfakcja ze służby dla zbiorowości, poczucie wartości na bazie autorytetu pszczelarstwa, ale także możliwości uzyskania wsparcia i wzajemnej pomocy.

Z przynależnością do Związku każdy wiąże swoje oczekiwania. Wypełnienie ich nie zawsze musi być satysfakcjonujące- może rodzić wątpliwości a nawet niezadowolenie.

Demokracja życia organizacyjnego polega między innymi na tym aby problemy wyjaśniać i rozwiązywać bieżąco „zanim nie cuchną”, w sposób jawny, otwarty, uczciwy i bez konsekwencji dla kogokolwiek. Procedury statutowe w pełni to gwarantują, a Zarząd WZP nie zamierza w praktyce zboczyć z tej drogi w poszanowaniu wzajemnego zaufania. Aktualny stan organizacyjny daje możliwości teoretyczne oraz praktyczne wpływania członków na decyzje podejmowane wolą większości. Wszak demokracja jest nie tylko wtedy kiedy jest  maja racja ale również wówczas gdy większość zadecyduje inaczej. Bariery naszej Związkowej demokracji tkwią w mentalności w świadomości praw ale i gotowości  świadczenia na rzecz zbiorowości. Brakuje też być może odwagi w otwartym stawianiu spraw, dochodzeniu do prawdy, w prostowaniu błędnych opinii zachowań i sądów.  Ogólnie jednak na podstawie wzrastającej aktywności członków rozwój demokracji uznać należy za postępujący- rezerwy tkwią w angażowaniu się członków na rzecz Związku, w poczuciu roli współwłaściciela Związku.

Ad.6. Sytuacja finansowa WZP Kraków.

Z przedłożonego sprawozdania finansowego wynika, że:

  1. W dyspozycji Zarządu WZP na dzień 31.12.2013 roku było 10495 zł w gotówce oraz 93822 zł w towarach.
  2. Koszty działalności 2014 roku zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum w wysokości 160 tyś zł w tym 120 tyś zł to koszty stałe.
  3. Wpływy zaplanowano na 176 tyś zł w tym:

3.1. ze składek członkowskich   ok. 100 000 zł

3.2. marża na działalności gospodarczej   ok. 40 000 zł

3.3. z projektów ARR (2% kwoty netto)   ok.  13 000 zł

3.4. z usług szkoleniowych   12 000 zł

3.5. z wpłat na obsługę kredytu   11 000 zł

  1. Przewidywane saldo = 176 000 zł wpływy- 160 000 zł koszty= +16 000 zł – rezerwa finansowa

Ad. 3.1. Z uwagi na zakaz ARR opodatkowywania beneficjentów projektów wsparcia – konieczne jest uzyskanie ze składek 100 000 zł co można osiągnąć wariantowo jak niżej:

I. Składka członkowska 40 zł(dotychczas 35 zł) x1932 osoby = 77 280 zł + składka ulowa 3 zł (dotychczas 1,8 zł) x 36 000 pszczelich rodzin= 108 000 zł tj. razem 185 280 zł z czego 55% do WZP = 101 904 zł.

II. składka członkowska 40 zł x 1932 osoby = 77 280 zł + składka ulowa 2,5 złx36 000 pszczelich rodzin = 90 00 zł tj. razem 167 280 zł z czego 60% do WZP = 99368 zł.

   Uchwalenie budżetu WZP Kraków na 2014 rok należy do statutowych uprawnień Walnego Zjazdu Delegatów z ewentualnym uwzględnieniem proponowanych wyżej rozwiązań lub też innych założeń.

   W realizacji statutowych celów oraz zadań Związku, Zarząd uwzględniał przyjęte główne kierunki działania na 2013 rok oraz wnioski uchwalone na Walnym Zjeździe :

Wykonanie przedstawia się następująco:

W – Leki przeciwko warozie (Apiwarol) winny mieć roczny okres ważności

R – Aktualne możliwości technologiczne wynoszą 12 miesięcy ważności przy czym część rozprowadzona była z zapasów – lekarze weterynarii  zobowiązali się do uzgadniania z odbiorcami asortymentu wg ważności tak aby termin części Apiwarolu  sięgał maja roku następnego.

W – Zobowiązać Zarząd do zbierania, a poszczególne ogniwa do przekazywania informacji dot. wielkości strat pszczelich rodzin.

R – Zebrano dane w formie ankiet, których jednakże nie dostarczyło 9 ogniw- wyniki między innymi w niniejszym sprawozdaniu.

W – Zobowiązać Zarząd Związku do przeprowadzenia szkolenia dla odbiorców odkładów.

R – Szkolenie zostanie uwzględnione w ramach Powiatowych konferencji pszczelarskich 2014.

W – Zobowiązać Zarząd do powołania pomocników Komisji Hodowlanej w terenie oraz zorganizować dla nich szkolenie.

R – Wniosek nie został wykonany, Komisja Hodowlana nie dostarczyła kandydatów, planuje się powyższe wykonać poprzez wybór (wyznaczenie) kandydatów przez poszczególne ogniwa, o co Zarząd zwróci się w I kwartale 204 roku.

W – Zobowiązać WZP do zlecenia badań oferowanej przez Związek paszy, a szczególnie w zakresie parametrów fizyko- chemicznych tj. składu węglowodanów i substancji mineralnych.

R – W firmie Apipoll przebadano pasze  „Apifood” Apiinwert, Apifortuna, Diamant – wyniki nie odbiegają od składów podanych przez producentów.

   Reasumując – Zarząd WZP Kraków pozytywnie ocenia całokształt działalności naszego Związku w 2013 r. Zadania zostały wykonane z nadwyżką. Co prawda błędnie wyliczenie ceny a tym samym i ilości odkładów przyniosło straty bilansowe oraz spadek stanu oszczędności, ale środki te zostały przekazane pszczelarzom przysparzając im dodatkowych korzyści. Zatem kwotę 113 718,60 zł dopłaconą do odkładów traktować należy jako premię specjalną dla członków WZP.

   Wyniki osiągnięte w działalności Związku w 2013 roku są udziałem wielu osób w tym przede wszystkim członków Zarządów Zrzeszeń i Kół pszczelarzy. Z okazji zamknięcia kolejnego okresu pszczelarskiej służby Zarząd WZP składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie, współpracę, społeczny trud, dyscyplinę wykonawczą w szczególności dla Zarządów Kół: Niepołomice, Kęty, Kocmyrzów, Chrzanów, Libiąż, Krzeszowice, Nowe Brzesko, Brzeźnica- Spytkowice. Jednocześnie Zarząd WZP oczekuje lepszej działalności Kół: Pcim, Zator, Budzów, Igołomia – Wawrzeńczyce.

   Zarząd WZP Kraków liczy na rzetelną i obiektywną ocenę pracy w 2013 roku, na określenie głównych kierunków działania i sprecyzowanie realnych zadań na 2014 rok. Jednocześnie prosimy o aktywne wspieranie i współpracę z Zarządem oraz biurem Związku, o zaangażowanie w  realizacji zadań, o wyrozumiałość dla ewentualnych uchybień spowodowanych nadmiarem obowiązków biura, o życzliwość i uczciwość we wzajemnych kontaktach.

Podpisy członków Zarządu

1. Józef Bukowski…………………………………………………
2. Jan Ślósarz………………………………………………… 
3. Przemysław Szeliga………………………………………………… 
4. Ryszard Wyroba………………………………………………… 
5. Bogusław Latawiec………………………………………………… 
6. Jan Kłapyta………………………………………………… 
7. Janusz Wróblewski………………………………………………… 

Za zgodność
Agnieszka Gajda – Wypasek