ZIOŁA ZWALCZAJĄCE NOSEMĘ

Poza tym Nosema apis daje wyraźne objawy w postaci pobrudzonych odchodami pszczół uli podczas wiosennego oblotu, a Nosema ceranae rozwija się pozornie bezobjawowo. Nawet w drugim roku zakażenia występuje zjawisko wzmożonego czerwienia (pozorne ozdrowienie).

dead bee cause of sickness

NAWŁOĆ JAKO POŻYTEK PSZCZELI

Tak masowy rozwój nawłoci wpłynął także w istotny sposób na nasze pszczelarstwo. Nawłoć stała się istotnym , dużym pożytkiem okresu póżnoletniego i jesiennego. Kwitnie w sierpniu i wrześniu.

ZIOŁOLECZNICTWO PSZCZÓŁ

W praktyce należy pamiętać, że wszystko jest lekarstwem i wszystko jest trucizną ( jak powiedział Paracelsus). Dlatego wszelkie zabiegi należy przeprowadzać ostrożnie i środki dozować z umiarem. Zdolność pszczelarza do obserwacji skutków i wyciągania właściwych wniosków jest podstawą sukcesu.

dead bee cause of sickness

ZGNILEC ZŁOŚLIWY

Zgnilec złośliwy zwany też amerykańskim , to zakaźna choroba czerwiu atakująca nasze pasieki. Z chorobą tą zetknął się chyba każdy pszczelarz.

honeybees flying out of wooden hive

TAKTYKA WALKI W WOJNIE Z WAROZĄ

Okres jesienny, kiedy pszczele rodziny są bez czerwia to właściwy moment na zaatakowanie warozy celem wyeliminowania jak największej liczby pasożytów.

bees on wooden surface, daytime, blueish background

RÓJKA W NOWOCZESNEJ PASIECE

Rójka to naturalny sposób rozmnażania się rodzin pszczelich, była też niegdyś podstawowym sposobem powiększania pasiek, jednak w nowocześnie prowadzonej gospodarce pasiecznej nie jest zjawiskiem pożądanym.

bee approaching pollen willow catkin, blue sky in background, sunny day

DO CZEGO POTRZEBNE SĄ TRUTNIE?

Trutnie – osobniki męskie obecne są w rodzinach pszczelich tylko w sezonie pasiecznym tzn. od kwietnia – maja do końca sierpnia. Są to osobniki o długości 15-17 mm, wadze ok. 250 mg, masywnej budowie ciała, tępo zakończonym odwłoku i ogromnych oczach złożonych, które otaczają prawie całą głowę trutnia.

honey bees walking on wooden bee hives, finger of beekeeper

Jak żyją i pracują pszczoły robotnice?

Robotnice pszczoły miodnej stanowiące trzon rodziny pszczelej wykonują wszystkie prace ulowe, a także pracę zbieraczek. Liczba robotnic waha się w okresie roku. Zimą jest ich 15-25 tys.

bees on a flower, blue sky in background, sunny day

POWTÓRKA Z PSZCZELARSKIEGO ABC CZĘŚĆ 1

Wychowanie matki jest efektywne wówczas kiedy w rodzinie jest otwarty czerw zapłodniony. W razie jego braku dla ratowania rodziny ( przy sile pszczół) należy dodać ramkę z młodymi larwami jak i jajkami odebraną z innej rodziny.

bees on a honeycomb

Dezynfekcja w profilaktyce chorób pszczół

Metody dezynfekcji pszczół można podzielić ogólnie na chemiczne i fizyczne. Do środków dezynfekcji fizycznej zaliczamy działanie wysokich temperatur i ognia, gorącej wody, pary wodnej, niskich temperatur i promieniowania słonecznego.

bee hive, beekeeper taking bees out

WENTYLACJA W ULACH

Problem wymiany powietrza w ulach jest traktowany marginalnie. Mało pisze się o nim w prasie i literaturze pszczelarskiej, a także w pracach naukowych.

bee queen in a flower

METODY PODDAWANIA MATEK PSZCZELICH

Podawanie matek pszczelich nadal sprawia niektórym pszczelarzom sporo trudności. Wynika z tego niski procent przyjęć matek, a więc straty finansowe.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE MIODU

Trzeba wiedzieć, że pszczoły zawsze produkują miód o najwyższych parametrach. Jeśli pszczelarz dochowa podstawowych zasad gospodarki pasiecznej i higieny pozyskiwania miodu i nie zepsuje tego idealnego wytworu rodziny pszczelej uzyskuje bez trudu miód spełniający wszystkie powyższe wymagania jakościowe.

close up on honey spoon dipped in jar of honey

Pszczelarski poradnik dla początkujących – cz. 8

Oprócz typowych pożytków nektarowych w niektórych regionach kraju występują pożytki spadziowe. Najbardziej znane i poszukiwane w kraju i za granicą są ciemne miody spadziowe pochodzące z drzew iglastych.

honey bees, beekeeper with knife

Pszczelarski poradnik dla początkujących – cz. 6

Ogromna, cierpliwa praca pszczół ma wielkie znaczenie dla produkcji żywności w uprawach rolnych, ale także dla roślinności dziko rosnącej. Wprawdzie, w naszym kraju żyje ponad 500 gatunków dzikich pszczół, praca ich jako zapylaczek jest jednak niewystarczająca z dwóch powodów.

Pszczelarski poradnik dla początkujących – cz. 3

Pszczoły, jak wszystkie żywe organizmy mają tzw. system odpornościowy inaczej zwany immunologicznym, chroniący je przed czynnikami chorobotwórczymi. Są to niezwykle złożone mechanizmy, warto jednak choćby ogólnie zapoznać się z nimi.